موسسه پیکر سنجی و استعدادیابی آتیه
27 اردیبهشت 1400 11:54 ب.ظ

استعداد یابی و پیکر سنجی آتیه

آزمون گاردنر

آزمون استرانگ

MBTI

آزمون کلب

پیکر سنجی با دستگاه 

استعدادیابی ورزشی

یافتن نواقص پیکره استخوانی

اضافه وزن