باشگاه سلامت جسم و ذهن سانا
1 خرداد 1401 12:54 ق.ظ
SANA

استعدادیابی ورزشی و پیکر سنجی سانا

استعدادیابی ورزشی و بررسی ناهنـجاری های اسکلتی در باشگاه جسم و ذهن سانا

آزمون گاردنر

آزمون استرانگ

MBTI

آزمون کلب

پیکر سنجی با دستگاه 

استعدادیابی ورزشی

یافتن نواقص پیکره استخوانی

اضافه وزن